Statut društva LIKUS

Literarni klub upokojencev Slovenije – LIKUS, s sedežem Slomškov trg 5, Maribor, je bil ustanovljen in vpisan v register Upravne enote Maribor, pod matično številko 4006119, z odločbo opr. št. 215-4602/2008-2(9133) z dne 23.12.2008.

Zaradi novonastalih organizacijskih sprememb, spremembe naslova sedeža in potrebe po uskladitvi z veljavno zakonodajo, so člani društva na člani društva na zboru, dne 25.5.2017 sprejeli

S T A T U T

 1. SPLOŠNE DOLOČBE
 1. člen:

Literarni klub upokojencev Slovenije – LIKUS združuje v obliki društva na prostovoljni osnovi upokojence, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z literarnim oblikovan jem slovenske besede, z namenom spodbujanja, ustvarjanja in ohranitve ljudske kulturne ustvarjalnosti s področja literature – v nadaljevanju Klub, ali Likus.

V LIKUS se lahko včlanijo tudi ljubitelji ljudske literature, ki sami niso literarni ustvarjalci, če v članstvu vidijo uresničitev nekaterih drugih skupnih interesov, kot tudi osebe, ki nimajo statusa upokojenca, se pa ukvarjajo z ljubiteljskim pisanjem ali drugimi oblikami dejavnosti, s katerim se ukvarja LIKUS.

Društvu LIKUS se lahko pridružijo tudi druge osebe, ki imajo interes, da na nekaterih drugih temeljih in oblikah združevanja skupaj z njegovimi člani uresničujejo posamezne skupne interese.

LIKUS je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu na področju kulture.

Delovanje LIKUSA je javno.

 1. člen:

Osnovna dejavnost LIKUSA je literarno ustvarjanje njenih članov, promocija njihovih del, tiskanje publikacij z njihovimi deli, založništvo njihovih del in trženje.

S ciljem zadovoljitve potreb členov Kluba, se lahko Klub ukvarja tudi s pomožnimi in stranskimi dejavnostmi, kot so: organizacija skupnih izletov in letovanja njenih rednih in pridruženih članov; organizacija raznih oblik druženje njenih rednih in pridruženih članov; organizacija raznih oblik rekreacijskih dejavnosti in udejstvovanj njenih rednih in pridruženih članov; organizacija raznih oblik strokovne pomoči in usposabljanja njenih članov; nekatere oblike humanitarnega in socialnega udejstvovanja; organizacija prostovoljnega dela; organizacija medgeneracijskega druženja in medgeneracijske pomoči – mladi starejšim in starejši mladim; organizacija usposabljanja mentorjev ljudskih piscev in prostovoljcev in pomoč pri organizaciji prodaje literarnih stvaritev rednih ter pridruženih članov in promocije njihovih del.

Presežki prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov Kluba, se ne smejo deliti med člane, ali strokovno osebje ter vodstvo Kluba, temveč se lahko uporabijo le za financiranje dejavnosti Kluba, zlasti tistih, ki niso bila predvidene z letnimi plani in so potrebe nastale med letom, v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi Kluba.

 1. člen

Uradni naziv društva, oziroma kluba, je: LITERARNI KLUB UPOKOJENCEV SLOVENIJE – LIKUS.

Klub lahko uporablja v pravnem prometu le svoje registrirano ime.

Klub pri svojem delu uporablja tudi samo skrajšano obliko naziva – LIKUS.

Sedež LIKUS-a je na naslovu: Loška ulica 10, 2000 Maribor. Če nastane potreba, da se sedež kluba preseli na drug naslov, odloča o tem Upravni odbor kluba, na predlog predsednika, z večino glasov vseh članov in o tem obvesti pristojne organe.

 1. člen

Vsi uradni dokumenti Kluba so v glavi opremljeni z grafično podobo, ki je del celotne grafične podobe LIKUS-a in jo lahko Upravni odbor spremeni, na predlog predsednika, z večino glasov vseh članov, glede na potrebe po čim boljši razpoznavnosti in promociji dejavnosti Kluba.

Ob poslovanju Klub uporablja žig, ki je okrogle oblike. Besedilo v žigu je razporejeno tako, da je na sredini naveden naziv LIKUS, zgoraj v krogu pa LITERARNI KLUB in spodaj v krogu UPOKOJENCEV SLOVENIJE. Klub poleg okroglega žiga lahko uporablja tudi štirioglati žig, ki je namenjen bolj promociji, saj vsebuje tudi naslov. Velikosti in barve žigov so lahko različne.

 1. CILJI KLUBA IN PRAVICA DO ZDRUŽEVANJA V DRUŠTVU TER ZDRUŽEVANJA DRUŠTVA V DRUGE OBLIKE ZDRUŽEVANJA
 1. člen

Cilj LIKUS-a je vključitev čim večjega števila ljubiteljskih ustvarjalcev različnih literarnih oblik iz vrst upokojencev Slovenije in s tem širjenje kulture z literarnega področja ustvarjanja ter vzdrževanje umskih sposobnosti starostnikov, nudenje strokovne pomoči pri spoznavanju sodobnih usmeritev v literaturi ter objavljanje del članov kluba.

Vsak lahko kadarkoli postane član Kluba na prostovoljni osnovi in deluje v Klubu pod pogoji, ki so določeni s tem temeljnim aktom Kluba in njegovimi podzakonskimi predpisi. V Klub se lahko včlani tudi mladoletnik, starejši od 15 let – do polnoletnosti in oseba, ki nima poslovne sposobnosti, s tem, da pristopno izjavo podpiše tudi njegov zakoniti zastopnik, če pa je mlajši od 15 let, a ne mlajši od 7 let, pa s pisnim soglasjem zakonitega zastopnika, če se ukvarja z literarnim ustvarjanjem in je v sorodstveni zvezi s članom kluba v ravni vrsti, ali stranski vrsti do četrtega kolena, ali aktivno sodeluje v katerikoli upokojenski organizaciji.

Delovanje v Klubu temelji na enakopravnosti vseh članov, ne glede na njihovo starost, ali druge osebne lastnosti.

 1. člen

Klub se lahko, če tako sklene večina njenih članov, združi z drugimi društvi, ki se ukvarjajo z dejavnostjo področja literature v zvezo literatov, v zvezo društev. Odločitev o tem je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov Kluba na zboru.

Zaradi smotrnejšega dela članov Kluba izven njegovega sedeža, ustanavlja Klub podružnice, ki nimajo statusa pravne osebe, zaradi česar mora podružnica poleg imena društva uporabljati dudi naziv podružnice.

Klub se lahko spoji z drugim društvom, ali pripoji k drugemu društvu, če njegovi člani menijo, da je to v njihovem interesu, ali je to potrebno zaradi smotrnejše organizacije dela, samega dela ali uporaba sredstev, in za to glasuje večina članov na zboru.

S ciljem vključitve čim večjega števila prebivalstva, ki jih zanima literatura in razne oblike literarnega ustvarjanja, ne glede na to, ali se ukvarja z literaturo ljubiteljsko, ali pa ne, ali sam ustvarja, ali pa ne, se v Klubu oblikuje stičišče ljudskih piscev, kjer se zainteresiranim zagotavlja podporno okolje ustvarjalnosti; informiranje o lokalnih dogodkih, izobraževalnih oblikah; izmenjava informacij in dobrih praks; možnostih letovanja in najbolj ranljivim skupinam starostnikov omogoča, da se preko prostovoljske mreže vključijo v obstoječe dejavnosti Kluba. O prostovoljno vpisanih piscev, mentorjev, društev, strokovnjakov in dogodkov vodi Klub evidenco podatkov, ki služijo dejavnosti stičišča ljudskih piscev.

 1. OBLIKE ČLANSTVA IN NAČIN VČLANITVE V KLUB
 1. Člen

Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa njegova pooblaščena oseba.

Zainteresirane osebe se lahko združijo v Klub v obliki rednega članstva, rednega članstva in neinstitucionalne oblike članstva.

Redni član Kluba je vsak pisec, slovenski ali tuji državljan, ki ima status upokojenca in se ukvarja z ljubiteljskimi literarnimi oblikami pisanja v slovenskem jeziku in se je včlanil v Klub na predpisan način ter redno plačuje predpisano članarino.

Redni člani Kluba lahko postanejo tudi osebe, ki nimajo statusa upokojenca, če se včlanijo v Klub na način in v skladu s pogoji, ki jih določi Upravni odbor. Poleg tega lahko postanejo člani Kluba tudi brezposelne osebe, prostovoljci in socialno ogrožene osebe, ki so se včlanile v Klub na predpisan način, vendar jih je Upravni odbor, na njihovo prošnjo, oprostil plačevanja članarine, zaradi njihovega šibkega socialnega stanja. Upravni odbor lahko omeji obseg pravic takšnih članov.

Zaslužni član postane oseba starejša od 75 let, ki je bila redni član Kluba in redno plačevala članarino najmanj 5 let, vendar se iz zdravstvenih in drugih razlogov ne more več aktivno udeleževati predvidenih aktivnosti Kluba, ali ni zmožna več plačevanja članarine, se pa še vedno ukvarja z ljubiteljskim literarnim ustvarjanjem in bi rada bila še vedno aktivna na tem področju. Zaslužni člani so razbremenjeni plačila članarine, razen če se sami ne odločijo, da bodo tudi oni plačali predvideno članarino.

Neinstitucionalni člani so osebe, ki niso vključeni v redno članstvo Kluba in ne spadajo med zaslužne člane, se pa vključujejo v delo Kluba na podlagi drugih oblik, zlasti v Stičišče ljudskih piscev Slovenije in sekcije, na osnovi, pod pogoji in v skladu z določili podzakonskih aktov Kluba. Ti člani niso izenačeni v pravicah z rednimi in zaslužnimi člani Kluba, temveč so upravičeni le do tistih pravic, ki se jim priznavajo s podzakonskimi akti Kluba.

Podporni člani Kluba so lahko fizične ali pravne osebe, ki materialno podpirajo poslovanje kluba. Podporni člani Kluba plačujejo članarino v skladu s posebej sklenjeno pogodbo med njim in Klubom, s katero urejata pogodbeni stranki tudi medsebojne pravice in dolžnosti.

Redni člani kluba, ki več kot dve leti ne plačajo članarine in jih Upravni odbor ni oprostil tega plačila in ne spadajo v kategorijo zaslužnih članov, se avtomatsko črtajo s seznama rednih članov ter pridobijo status neinstitucionarnih članov.

 1. člen

Zainteresirana oseba postane polnopravni redni član Kluba s podpisom pristopne izjave in plačilom predpisane članarine.

O tem, ali zainteresirana oseba izpolnjuje pogoje za to, da postane redni član Kluba, odloča upravni odbor v roku 30 dni od vložitve pristopne izjave in o tem obvesti kandidata.

 1. Člen

V Klub se lahko včlanijo, z enakimi pravicami in dolžnostmi kot redni član Kluba, tudi osebe, ki se ne ukvarjajo z nobeno obliko literarnega ustvarjanja, ukvarjajo pa se z drugimi oblikami kulturne dejavnosti, kot so recitatorji, pripovedniki, scenaristi, etnologi, glasbeniki, ipd.

 1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV, RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA ČLANSTVA
 1. člen

Pravice članov Kluba so:

 • odločati na zboru članov;
 • voliti in biti izvoljen v organe Kluba;
 • sodelovati pri strokovnem usposabljanju članov Kluba;
 • pravica do prostovoljnega dela, v skladu z etičnim kodeksom;
 • pravica do nagrad in priznanj za izredne dosežke pri delu Kluba;
 • pravica do informiranja o poslovanju Kluba – redni člani in podporniki s pošiljanjem gradiva po pošti, ostali pa po elektronski pošti, če je to možno;
 • pravica do socialne ali humanitarne pomoči, v skladu s programi in zmožnostmi Kluba;
 • pravica do klubskih ugodnostih za uspešno delo v klubu;
 • druge ugodnosti, ki izhajajo iz podzakonskih predpisov.

Natančen postopek za uresničevanje pravic členov Kluba določa poseben pravilnik, ki ga sprejme Upravni odbor Kluba z večino glasov njegovih članov.

 1. člen

Vsak član kluba je dolžan:

 • se udeležiti zbora članov;
 • redno plačevati članarino;
 • objavljati svoja dela v klubskih edicijah;
 • sodelovati pri oblikovanju poslovne politike Kluba;
 • uresničevati poslovno politiko in programov Kluba;
 • nuditi pomoč pri iskanju materialnih virov, v skladu z lastnimi sposobnostmi in zmožnostmi;
 • nuditi pomoč pri pripravi in izdaji klubskih edicij, v skladu z lastnimi sposobnostmi in zmožnostmi;
 • poskrbeti za člana Kluba iz njegovega okolja, v skladu z lastnimi možnostmi, in opozoriti vodstvo Kluba na stisko posameznega člana, če jo zazna;
 • skrbi za ugled Kluba;
 • sodelovati pri pridobivanju novih članov Kluba.

Natančen postopek za uresničevanje dolžnosti članov in odgovornost glede opustitve odgovornosti članov določa pravilnik, ki ga sprejme Upravni odbor Kluba z večino glasov njegovih članov.

 1. člen

Članu preneha članstvo v klubu iz naslednjih razlogov:

 • s prostovoljnim izstopom;
 • s črtanjem iz članstva;
 • z izključitvijo;
 • z izgubo poslovne sposobnosti, če njegov skrbnik po izgubi poslovne sposobnosti ne predloži soglasja;
 • s smrtjo.

Natančen način in postopek za prenehanje članstva iz razlogov, navedenih v 2., 3. in 4. alinei, se določi s pravilnikom, navedenim v predhodnem členu.

 1. NAČIN VODENJA, UPRAVLJANJA KLUBA IN NJEGOVI ORGANI
 1. Predsednik Kluba
 1. člen

Klub vodi in zastopa samostojno z vsemi pooblastili njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, s tem, da lahko predsednik s pisnim aktom podpredsedniku delno omeji obseg vodenja in zastopanja. Predsednik lahko za vodenje in zastopanje, če gre za konkretna strokovna opravila, ki jih ne more opraviti podpredsednik v njegovi odsotnosti, delno pooblasti tajnika, ali kateregakoli člana, ki razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem.

Kot predsednik Kluba se lahko imenuje državljan RS, ki je popolnoma poslovno sposoben in izpolnjuje vse pogoje glede strokovne izobrazbe in predpisane delovne dobe.

Predsednika Kluba imenuje zbor članov z večino prisotnih glasov, na predlog razpisne komisije, ki jo imenuje Upravni odbor, za obdobje 5. let, s tem, da je število mandatov neomejen.

 1. člen

Poleg vodenja in zastopanja Kluba, opravlja predsednik Kluba še naslednje naloge:

 • vodi tekoče poslovanje Kluba;
 • koordinira delo organov Kluba;
 • izvaja tekoče naloge, ki izhajajo iz letnega programa ter sklepe organov kluba;
 • vsaj enkrat letno poroča o svojem delu zboru članov Kluba.

V izjemnih primerih lahko odloča predsednik samostojno in izvaja tudi naloge, ki ne izhajajo iz planov in programov Kluba ter sklepov njegovih organov, so pa potrebne, zaradi smotrnejšega dela Kluba, potrebe po sodelovanju z drugimi društvi in udejstvovanju na širšem področju kulturne dejavnosti, ki jih izvajajo vladne in nevladne organizacije s tega področja, vendar mora o teh dejavnostih poročati Upravnemu odboru v potrditev. Če upravni odbor ne potrdi odločitve predsednika, ker meni, da prinašajo nesorazmerno obremenitev finančnih sredstev Kluba, večje spremembe v obstoječi organiziranosti ali kako drugače večjo obremenitev članstva Kluba, dokončno odloča o tem Zbor članov Kluba.

 1. člen:

Predsedniku Kluba preneha funkcija v naslednjih primerih:

 • če sam poda izjavo o tem, da odstopa s tega položaja;
 • če ga odpokliče Zbor, za kar je potrebna večina članov Kluba;
 • v primeru prevzema nezdružljive funkcije s funkcijo predsednika Kluba
 • če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje z zaporno kaznijo v trajanju več kot osem mesecev;
 • v primeru trajne invalidnosti, zaradi česar ne bi mogel več opravljati te funkcije;
 • v primeru smrti.

V primeru prenehanja funkcije predsedniku iz razloga iz prve alineje predhodnega odstavka, opravlja predsednik to funkcijo z vsemi pooblastili še naprej, vse do imenovanja novega predsednika, vendar najdalj še tri mesece, če Zbor ne odloči drugače in za vršilca dolžnosti do imenovanja novega predsednika ne imenuje podpredsednika.

Iz istih razlogov, ki so navedeni v tem členu, lahko preneha tudi funkcija podpredsednika, s tem, da njemu lahko preneha funkcija iz razloga iz prve alineje predhodnega odstavka takoj, razen v primeru daljše odsotnosti, v skladu z dogovorom, vendar ga ni možno zadržati dalj kot tri mesece, razen če sam soglaša z daljšim rokom.

 1. Podpredsednik Kluba
 1. člen

Podpredsednik kluba opravlja naslednje naloge:

 • nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti v obsegu njegovih pooblastil. Če pa predsednik s pisnim aktom omeji pooblastila podpredsednika, v okviru neomejenih pooblastil;
 • skrbi za založniško dejavnost;
 • deluje na področju povezovanja Kluba z društvi upokojencev Slovenije;
 • pripravlja kalkulacije izdelkov in storitev;
 • skrbi za plasma literarnih izdelkov;
 • opravlja druge naloge po nalogu predsednika.

Iz istih razlogov, ki so navedeni v tem členu, lahko preneha tudi funkcija podpredsednika, s tem, da njemu lahko preneha funkcija iz razloga iz prve alineje predhodnega odstavka takoj, razen v primeru daljše odsotnosti, v skladu z dogovorom, vendar ga ni možno zadržati dalj kot tri mesece, razen če sam soglaša z daljšim rokom.

Če iz razlogov, navedenih v 1. odstavku predhodnega člena, razen v primeru iz 1. alineje, nadomešča predsednika podpredsednik Kluba do imenovanja vršilca dolžnosti, ali imenovanja novega predsednika, vendar v tem primeru, če s tem soglaša.

V primeru, da sočasno preneha funkcija iz enega od razlogov, navedenih v predhodnem členu, razen v primeru 1. alineje, tako predsedniku, kot tudi podpredsedniku, takoj da tajnik Kluba pobudo, da naj Zbor imenuje vršilca dolžnosti.

 1. Tajnik Kluba
 1. člen

Tajnik društva opravlja naslednje naloge:

 • vodi predpisane evidence in opravlja vsa administrativna dela s področja dejavnosti Kluba;
 • vodi poslovne knjige Kluba po sistemu dvostavnega knjigovodstva, v skladu z določili Pravilnika o knjigovodstvu in veljavnimi predpisi v času nastalih finančnih in materialnih sprememb. Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz naslova pridobitne dejavnosti mora izkazovati ločeno, kot tudi podatke o sredstvih, pridobljenih iz proračunskih in drugih sredstvih družbe;
 • vodi vse predpisane evidence Kluba in druge evidence, potrebne za nemoteno delovanje Kluba;
 • vodi blagajno Kluba;
 • sopodpisuje vse listine s področja materialnega in finančnega poslovanja Kluba;
 • opravlja tudi druge naloge po nalogu predsednika Kluba, v njegovi odsotnosti pa

podpredsednika.

Tajniku Kluba preneha funkcija iz enakih razlogov, kot predsedniku in podpredsedniku. Če tajnik Kluba poda izjavo, da želi, da mu preneha funkcija tajnika, je dolžan ostati na tem položaju dokler je potrebno, da zaključi vsa zapeta dela in v delo vpelje novoimenovanega tajnika, vendar ne dalj kot tri mesece.

č. Zbor Kluba

 1. člen

Zbor članov Kluba je njegov najvišji organ – v nadaljevanju Zbor. Zbor Kluba sestavljajo le njegovi redni člani. Zbor članov Kluba skliče njegov predsednik enkrat letno, po potrebi pa tudi večkrat, lahko pa ga skliče kadarkoli na pobudo petine vseh rednih članov Kluba. Pred začetkom Zbora članov, izberejo člani predsedstvo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov ter zapisnikarja in overitelja zapisnika. O delu Zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, overitelja in predsednik predsedstva Zbora.

Zbor članov Kluba sprejema spremembe statuta, ki se nanašajo na statusne spremembe in razširitve ter pomembne spremembe dejavnosti Kluba; spremembo sedeža in naziva Kluba; pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva; pravice in obveznosti članov; način vodenja in upravljanja Kluba; financiranje in način nadzora nad razpolaganjem s premoženjem Kluba ter nad finančnim in materialnim poslovanjem Kluba; način zagotavljanja javnosti dela Kluba; način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta in izvolitvi predsednika, podpredsednika ter tajnika Kluba, sprejemanja letnega plana oziroma programa dela Kluba za v naprej ter kratkoročnih letnih poročil za preteklo leto.

Zbor Kluba, ko zbor odloča o zadevah iz drugega odstavka tega člena, je sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh rednih članov Kluba, odločitve so pa sprejete, če zanjo glasuje večina vseh prisotnih članov.

Kadar narava zadeve narekuje takojšnjo sprejetje kakšne odločitve o zadevi iz tretjega odstavka tega člena, vendar iz objektivnih razlogov ni bilo možnosti zagotoviti sprejetja odločitve v skladu z določbami četrtega odstavka tega člena, lahko:

1. prisotni člani sklenejo, da se predlagane odločitve v pisni obliki pošljejo odsotnim članom in določi sedemdnevni rok za odgovor. V tem primeru se odločitev šteje za sprejeto, če odgovori toliko članov, kot je potrebno za zagotovitev sklepčnosti in za je za odločitev glasovala potrebna večina iz predhodnega odstavka tega člena. Član, ki ni zmožen oddati svoje odločitve niti po pošti, lahko odda glasovnico v enakem roku tudi po prostovoljcu. Če ima član verificiran podpis, lahko odda v istem času svojo odločitev tudi po elektronski pošti. Kolikor pa nima verificiranega podpisa, je veljavna oddaja po elektronski pošti, če jo takoj potrdi telefonsko, o čemer pa mora tajnik zapisati zaznambo o tem (odločitve, ki se jih sprejema na takšen način so sledeče: spremembe statuta, ki se nanašajo na statusne spremembe in razširitve ter pomembne spremembe dejavnosti Kluba; spremembo sedeža in naziva Kluba; pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva in podobno)

2. lahko pa se člani odločijo, da v kolikor niso sklepčni prestavijo sejo za 30 minut in velja da je zbor kluba sklepčen, če je prisotnih 10% članov. (odločitve, ki se jih sprejema na takšen način so sledeče: način zagotavljanja javnosti dela Kluba; način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta in izvolitvi predsednika, podpredsednika ter tajnika Kluba, sprejemanja letnega plana oziroma programa dela Kluba za v naprej ter kratkoročnih letnih poročil za preteklo leto.

3. zbor lahko odloča tudi po zboru delegatov, izvoljenih po regijah oziroma po sekcijah na delnih zborih, po načelu en delegat na deset članov. Če je v kateri od regij manj kot deset članov, se tudi v tem primeru izvoli en delegat. Kolikor predlagani in izvoljeni delegati iz opravičenih razlogov ne prisostvujejo Zboru, na kateri je izvoljen, ga o tem pisno obvesti tajnik Kluba, mu pošlje tudi sklep o izvolitvi in opozori, da naj v petih dneh pošlje svojo pisno privolitev. Če v tem času ne odgovori, se šteje, da ne privoli. V tem primeru, ali če odgovori, da ni pripravljen prevzeti funkcije, je potrebno izvoliti drugega delegata. (odločitve, ki se jih sprejema na takšen način so sledeče: pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva; pravice in obveznosti članov; način vodenja in upravljanja Kluba; financiranje in način nadzora nad razpolaganjem s premoženjem Kluba ter nad finančnim in materialnim poslovanjem Kluba…)

Vse tri možnosti so mogoče, ko ne gre za tako pomembne zadeve, kot so te, ki so navedene v drugem odstavku tega člena, podrobno pa ima klub način odločanja članov kluba opredeljen v Pravilniku o sprejemanju odločitev v klubu.

 1. člen:

Člani sprejemajo odločitve z javnim glasovanjem. Če večina članov Zbora tako odloči, lahko člani odločajo tudi tajno. V tem primeru se imenuje tričlanska komisija izmed članov Zbora, ki so zadolženi za izvedbo tajnega glasovanja.

 1. Delovanje Kluba po regijah
 1. člen

Zaradi smotrnejšega aktivnega dela članov Kluba, se organizirajo sekcije Kluba po regijah.

Vsaka regijska sekcija samostojno določa potek in način delovanja svojih članov. Ko gre za udejstvovanje članov v okviru dejavnosti regije, je vsaka sekcija samostojna.

Ob uradnem poslovanju uporablja vsaka sekcija poleg uradno registriranega naziva Kluba še lasten naziv.

Regijska sekcija Kluba nima statusa pravne osebe.

 1. člen

Vsako regijsko sekcijo vodi Organizacijski odbor, sestavljen iz treh članov, in sicer:

 • predsednika, ki je zadolžen za vodenje in organizacijo dela regijske sekcije ter organizacijo prostovoljske dejavnosti in nudenje pomoči prostovoljcem;
 • osebe, zadolžene za organizacijo strokovnih oblik dejavnosti, kot so: literarne dejavnosti, delavnice, ipd.;
 • osebe, zadolžene za socialno vključenost članov, kot so: obiski članov, ki se niso zmožni aktivno udeleževati dela sekcije ipd.

Organizacijski odbor izvolijo člani izmed seboj.

 1. člen

Organizacijski odbor je, poleg ostalega, zadolžen tudi za evidentiranje aktivnosti lastne sekcije in prostovoljcev, izdelavo poročil in opravljanje drugih nalog, v skladu z določili posebnega pravilnika, s katerim se natančno ureja organizacija in postopanje regijskih sekcij, ki ga sprejme Upravni odbor Kluba, z večino glasov njegovih članov.

 1. člen:

Član regijske sekcije preneha biti njen član, če:

 • je izstopil iz članstva Kluba;
 • če je izključen iz članstva Kluba;
 • v primeru smrti.
 1. Upravni odbor Kluba
 1. člen:

Upravni odbor Kluba imenuje Zbor članov za obdobje 5. let iz zvrst rednih članov. Mandat ni omejen in so isti člani lahko izvoljeni večkrat.

Upravni odbor je sestavljen iz 7. članov, ki pokrivajo področje organizacije Kluba, ekonomsko področje, pravno področje, založništvo, povezavo z drugimi društvi upokojencev in društvi sorodnih dejavnosti in področje stikov z javnostjo. Člani izberejo izmed seboj predsednika, z večino glasov prisotnih članov, na prvi seji, ki jo skliče predsednik Kluba, pod pogojem, da se je vabilu odzvalo vsaj 5 članov.

Upravni odbor sprejema odločitve na sejah. Seje skliče predsednik Kluba po potreba. Za sklepčnost zadostuje, če se seje udeležujejo štirje člani, odločitve se pa sprejemajo z večino prisotnih članov. Upravni odbor odloča z večino glasov prisotnih članov.

Postopek delovanja Upravnega odbora ureja poseben pravilnik.

Članu Upravnega odbora preneha funkcija:

 • če preneha biti član Kluba;
 • v primeru trajne invalidnosti, če zaradi tega ne bi več mogel opravljati te funkcije;
 • v primeru, če Zbor odloči, da mu preneha funkcija, zaradi njegove osebne odgovornosti;
 • v primeru pravnomočno izrečene kazni zapora v trajanju več kot osem mesecev;
 • v primeru smrti.

Če iz katerega od prejšnjih razlogov preneha funkcija člana Upravnega odbora več dvema članoma, imenuje Zbor v najkrajšem času nov Upravni odbor, s tem, da lahko v tem primeru ponovno imenuje preostale člane.

 1. Nadzorni odbor
 1. člen:

Nadzorni odbor imenuje Zbor Kluba izmed rednih članov kluba, za obdobje 5. let.

V Nadzorni odbor ne morejo biti imenovani, predsednik in podpredsednik Kluba, tajnik in člani upravnega odbora.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, in sicer dveh članov in predsednika.

Nadzorni odbor je pristojen, da nadzoruje finančno poslovanje in smotrno uporabo finančnih sredstev Kluba. Nadzorni odbor je dolžan pred sprejetjem letnega poročila opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem Kluba in o lastnih ugotovitvah v pisni obliki takoj seznaniti Zbor članov Kluba.

Nadzorni odbor se sestaja po potrebi. Skliče ga predsednik na pobudo predsednika Upravnega odbora ali skupine članov zbora.

Če Nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti, ki škodujejo, ali lahko škodujejo smotrnemu delovanju Kluba, obvesti o tem Upravni odbor in mu predlaga ustrezne ukrepe za odpravo le-teh, v skladu s pravilnikom, ki ureja zlasti postopek delovanja Nadzornega odbora.

Kolikor pa Nadzorni odbor ugotovi zlorabe sredstev Kluba, obvesti o tem takoj Zbor.

Nadzorni odbor pripravi letno poročilo o svojih ugotovitvah in svojem delu, ki ga obravnava Zbor skupaj z drugimi predpisanimi letnimi poročili.

Članu nadzornega odbora preneha funkcija:

 • v primeru prenehanja članstva v Klubu;
 • v primeru prevzemanja nezdružljive funkcije s funkcijo člana nadzornega odbora;
 • v primeru invalidnosti, če zaradi tega ne bi več mogel opravljati te funkcije;
 • v primeru pravnomočne zaporne kazni;
 • v primeru smrti.

Člana, ki mu je prenehala funkcija, nadomešča Zbor takoj. Če pa sočasno preneha funkcija

dvema članoma, imenuje Zbor nov Upravni odbor.

 1. Uredniški odbor
 1. Člen:

Uredniški odbor imenuje Zbor izmed vseh članov Kluba, za obdobje 5. let. Sestavljen je iz treh članov, in sicer:

 • urednik;
 • zaslužni član;
 • lektor.

Uredniški odbor je pristojen za:

 • pripravo in izdajo zbornika in drugih publikacij Kluba;
 • nudenje strokovne pomoči članom Kluba pri pripravi njihovih prispevkov,

pripravljenih za objavo;

 • sodelovanje z drugimi organi Kluba, zlasti pri pripravi potrebnih podatkov;
 • koordinacijo založniške dejavnosti.

Članu uredniškega odbora preneha funkcija:

 • v primeru invalidnosti, če zaradi tega ne bi več mogel opravljati te funkcije;
 • v primeru pravnomočne zaporne kazni;
 • v primeru smrti.
 1. Disciplinska komisija
 1. člen:

Disciplinska komisija je pristojna za reševanje kršitev obveznosti članov Kluba, v skladu s pravilnikom, ki določa vrste krši in postopek delovanja disciplinske komisije.

Člane disciplinske komisijo imenuje Zbor iz vrst svojih članov. Mandat disciplinske komisije traja 5 let. Isti člani so lahko večkrat imenovani v disciplinsko komisijo.

Članom Disciplinske komisije preneha funkcija iz enakih razlogov, ki veljajo za člane Nadzornega odbora.

 1. Arbitraža
 1. člen:

Spore, ki nastanejo med posameznimi člani Kluba in organi ter vodstvom Kluba, zlasti v zvezi z založniško dejavnostjo, in druge spore finančne in materialne narave, kot tudi spore med podporniki, naročniki storitev Kluba in izvajalci storitev za Klub ter drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami, rešuje Arbitraža, v skladu s pisnim dogovorom, sklenjenim med temi osebami in Klubom.

Odločitev arbitraže je dokončna.

Način imenovanja arbitrov in arbitražni postopek določa poseben pravilnik.

 1. Stalne in začasne komisije Kluba
 1. člen:

Zaradi potreb po opravljanju konkretnih strokovnih nalog iz pristojnosti Kluba, lahko imenuje Zbor potrebno število stalnih in začasnih komisij ter raznih sekcij, s potrebnih številom članov. Začasne komisije in sekcije prenehajo delovati z dnem, ko opravijo naloge, za katere so imenovane, trajne komisije pa s potekom časa, za katerega so imenovane. V tem primeru Zbor določi komisijam naloge in roke, v katerem morajo biti opravljene.

Zaradi potreb po opravljanju konkretnih strokovnih nalog, lahko začasne komisije imenuje tudi upravni odbor, ki jim definira naloge in določi rok za njihovo opravljanje.

 1. AKTI, OZIROMA NOTRANJI PREDPISI KLUBA
 1. člen

Klub ureja natančneje poslovanje in postopke za delovanje lastnih organov s:

 • poslovniki;
 • pravilniki.

S poslovniki se natančneje določa in ureja poslovanje na konkretnem področju dela iz pristojnosti Kluba, razen računovodsko-knjigovodskega in finančnega področja, ki se ureja s posebnim pravilnikom.

S pravilniki se urejajo zlasti postopki in način delovanja organov kluba. Klub lahko z enim pravilnikom ureja način delovanja več lastnih organov.

Poslovnike sprejema Upravni odbor z večino svojih članov;

Pravilnike sprejema Zbor delegatov z večino prisotnih članov.

 1. FINANCIRANJE DRUŠTVE IN PREDLOŽITEV LETNEGA POROČILA
 1. člen:

Prihodki Kluba so:

 • članarine;
 • prihodki iz osnovne dejavnosti Kluba in materialnih pravic Kluba;
 • prihodki od klubskih prireditev;
 • subvencije in donacije državnih organov in organov lokalnih skupnosti;
 • prihodki iz EU;
 • darila in druge oblike donacij;
 • prihodki iz naslova poslovanja s premičninami in nepremičninami Kluba;
 • prihodki iz naslova humanitarnih prispevkov;
 • prihodki iz naslova mladinskih in športnih dejavnosti;
 • prihodki iz naslova drugih oblik pridobitne dejavnosti.
 1. člen:

Sredstva Kluba se lahko uporabljajo le namensko za izvajanje dejavnosti in nalog Kluba, in sicer tako finančna, kot tudi vsa ostala njegova materialna sredstva.

Presežek sredstev med prihodki in odhodki se ne smejo deliti med člane Kluba, niti med njegovim vodstvom, ali člani njegovih organov.

Finančna in druga materialna sredstva Kluba se lahko uporabljajo le za namene izvajanje dejavnosti Kluba in v skladu z veljavno zakonodajo ter notranjimi akti Kluba.

 1. člen

Po preteku poslovnega leta, izdela pooblaščena oseba letno poročilo za preteklo leto in ga posreduje članom Kluba ter pristojnemu organu za javnopravne evidence in storitve do konca marca.

Po preteku poslovnega leta izdela pooblaščena oseba Kluba tudi poročilo za preteklo, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je Klub izvajal v javnem interesu, kot tudi nov program za tekoče leto, do konca marca.

 1. PRIDOBITNA DEJAVNOST
 1. člen:

Klub lahko opravlja pridobitno dejavnost, kot dopolnilno dejavnost, v okviru kratkoročnih in srednjeročnih planov in programov Kluba, zlasti na področju:

 • G47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

(društveni izdelki, promocijski materiali društva in knjige društva in članov društva)

 • G47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

(društveni izdelki, promocijski materiali društva in knjige društva in članov društva)

 • J58.110 – Izdajanje knjig (društvenih oziroma za člane društva)
 • J58.130 – Izdajanje časopisov (društvenih)
 • J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike;
 • J58.190 – Drugo založništvo (društveno za člane društva )
 • J59.110 – Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

(produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj povezanih s cilji organizacije)

 • J59.200 – Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

(snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in povezanih s cilji organizacije)

 • L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih nepremičnin;

(oddajanje v najem lastne pisarne – poslovnega prostora društva)

 • M73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora (na naših prireditvah)
 • N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (iz področja delovanja društva)
 • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij

(organiziranje letovanj, zimovanj, taborov potovanj ter druge oblike preživljanja prostega časa, mednarodnih izmenjav za otroke, mladostnike/ce in družine, starostnike ter ostale)

 • N79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj

(organiziranje letovanj, zimovanj, taborov potovanj ter druge oblike preživljanja prostega časa, mednarodnih izmenjav za otroke, mladostnike/ce in družine, starostnike ter ostale)

 • P85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

(tečaji, seminarji, delavnice, ekskurzije, simpoziji, predavanja)

 • P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • Q88.991 – Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij (skladno z usmeritvijo društva)
 • Q88.999 – Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

(skladno z usmeritvijo društva)

 • R92.002 – Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah (srečelov, tombola in druge igre na naših prireditvah in letovanjih)
 • R93.190 – Druge športne dejavnosti (glede na potrebe članov)
 • R93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (medgeneracijsko sodelovanje, tabori…)
 1. člen:

Klub lahko opravlja pridobitno dejavnost po tretji osebi, na podlagi sklenjene delovršne pogodbe, lahko pa tudi ustanovi zlasti na področju založništva gospodarsko družbo, če tako odloči Zbor Kluba.

Če Klub ustanovi gospodarstvo družbo, ki bo opravljala konkretno pridobitno dejavnost, skleneta Klub in novoustanovljena gospodarska družba poseben sporazum, s katerim urejata medsebojna razmerja, pravice in odgovornosti.

 1. ODGOVORNOST KLUBA IN ODGOVORNIH OSEB KLUBA ZA NJEGOVO POSLOVANJE
 1. člen:

Za zakonito poslovanje Kluba odgovarjata solidarno Klub in njegov predsednik, razen za zakonit način vodenja finančno-računovodskih evidenc in predpisanih poročil, za kar je odgovoren tajnik Kluba.

Za svoje obveznosti odgovarja Klub z vsem svojim premoženjem.

Za obveznosti Kluba odgovarjajo solidarno, z vsem svojim premoženjem do višine oškodovanja, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem, vse njene osebe pooblaščene osebe, če so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje Kluba ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da Klub ne bo mogel svojih obveznosti.

 1. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA KLUBA
 1. člen

Delo Kluba je javno.

Delu organov Kluba lahko prisostvujejo predstavniki sredstev javnega obveščanja, po predhodni najavi.

Zboru, delu strokovnih komisij in sekcij lahko prisostvuje vsaka fizična oseba, starejša od 15 let, če za to izkaže interes in po predhodni najavi, mlajša fizična oseba samo v soglasju s starši ali skrbnika.

Klub zagotavlja javnost dela z objavo gradiv na oglasni deski Kluba, v zborniku, na spletu in drugih publikacijah ter poročanjem zainteresiranim medijem javnega obveščanja ter organom in organizacijam s področja kulture.

 1. POHVALE IN PRIZNANJA
 1. člen:

Za posebne dosežke pri delovanju Kluba in uresničevanju njegove politike, se član nagradi z eno od naslednjih nagrad:

 • pisno pohvalo;
 • pisno priznanje;
 • spominsko plaketo ali značko;
 • z imenovanjem za častnega člana.
 1. člen:

Natančne razloge, pogoje in postopek za nagrajevanje določa Pravilnik o pohvalah in priznanjih.

 1. REŠEVANJE SPOROV NA II. STOPNJI

39. člen:

O pritožbi, vloženi zoper odločitev Disciplinske komisije, odloča Zbor delegatov Kluba, z večino glasov prisotnih članov.

Zbor delegatov Kluba odloča:

 • s sklepom, s katerim zavrže pritožbo iz razloga, ker je prepozna, ali jo je vložila neupravičena oseba;
 • z odločbo, kadar zavrne pritožbo kot neutemeljeno, ali odpravi akt Disciplinske komisije in sam odloča vsebinsko o stvari, oziroma odpravi akt Disciplinske komisije in ji zadevo vrne v ponovno odločanje.

Odločitev Zbora delegatov Kluba je dokončna.

Odločitev, ki jih sprejema Zbor na I. stopnji, so dokončne.

Če Zbor ne odloči o pritožbi v roku treh mesecev od prejema pritožbe, se šteje, da je pritožba zavrnjena.

Zoper dokončno odločitev Zbora in Arbitraže, s katero je Zbor ali Arbitraža odločil v nasprotju z zakonom, s tem statutom ali pravilnikom Kluba, lahko prizadeta oseba sproži sodni spor pred pristojnim sodiščem, v skladu z Zakonom o društvih

Če pristojno sodišče razveljavi odločitev Zbora ali Arbitraže, mora biti vodstvo Kluba pozorno, da s postopanjem v skladu z odločitvijo pristojnega sodišča ne prizadene pravice, ki so jih na podlagi te odločitve v dobri veri pridobile tretje osebe.

 1. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

IN RAZLOGI ZA SPREJEM NOVEGA STATUTA

 1. člen

Statut Kluba se spremeni ali dopolni na podlagi sklepa Zbora delegatov, če nastanejo takšne organizacijske spremembe, ali spremembe veljavne zakonodaje, ki narekujejo uskladitev z novo nastalimi spremembami.

Spremembe in dopolnitve Statuta sprejema Zbor članov na predlog predsednika z večino glasov prisotnih članov.

Če je potrebno spremeniti ali bistveno razširiti dejavnost Kluba, ali izvesti bistvene organizacijske spremembe, oziroma takšne spremembe narekuje veljavna zakonodaja, sprejema Zbor članov z večino vseh članov nov Statut.

 1. PRENEHANJE KLUBA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V PRIMERU PRENEHANJA
 1. člen

Klub preneha z delovanjem:

 • če tako odloči Zbor Kluba z večino vseh njegovih rednih članov;
 • s pripojitvijo k drugemu društvu;
 • s spojitvijo z drugimi društvi;
 • v primeru stečaja;
 • v primeru prepovedi delovanja društva;
 • iz razlogov, ki jih določa zakon.
 1. člen:

Klub preneha z delovanjem, če tako odloči večina njegovih članov na Zboru, s posebnim sklepom.

V sklepu mora Zbor določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo, ki se ukvarja z enako ali podobno dejavnostjo, na katero se po poravnavi vseh obveznosti Kluba prenese ostanek premoženja Kluba.

S sklepom iz prejšnjega odstavka mora predsednik Kluba v roku, ki ga določa zakon, obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris Kluba. Zahtevi mora priložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem Kluba, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja Kluba, način poravnave vseh obveznosti Kluba, višina neporabljenih sredstev, način vrnitve proračunskih sredstev in način prenosa preostanka premoženja Kluba na prevzemnika njegovega premoženja.

 1. člen:

S pripojitvijo k drugemu društvu in spojitvijo z drugimi društvi, preneha Klub obstajati kot samostojno društvo. Z dnem prenehanja kluba iz navedenih razlogov, preidejo vse pravice in obveznosti Kluba na društvo, h kateremu se je pripojil, oziroma s spojitvijo več društev novonastalo društvo.

 1. člen:

Če Klub zaide v likvidnostne težave ali postane dolgoročno plačilno nesposobno in se z upniki ne doseže dogovora o prisilni poravnavi v postopku prisilne poravnave, ki ga sproži predsednik Kluba, se nad Klubom uvede stečajni postopek, v skladu z zakonom.

 1. člen:

V primeru, če pristojno sodišče prepove Klubu nadaljnje delo, ali odloči, da Klub preneha delovati v skladu z zakonom, je vodstvo Kluba dolžno postopati v skladu s sodno odločbo in opraviti vsa potrebna dela za prenehanje obstoja Kluba in izbris iz registra, če odločba ne določa, da se opravi izbris po uradni dolžnosti.

Predsednik Kluba, ali druga pooblaščena oseba je dolžna, da o izdaji sodne odločbe o prenehanju obstoja Kluba obvesti vse člane Kluba v roku 15 dni od njene vročitve.

 1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 1. člen:

Z dnem sprejetja tega Statuta, preneha Statut Kluba z dne 1.12.2008.

V času, dokler se ne imenujejo organi, ki jih določa ta Statut, delujejo vsi obstoječi organi v skladu z obstoječimi pravilniki in poslovniki.

V roku enega leta od dneva sprejetja Statuta, predlaga predsednik Zboru delegatov kandidate za imenovanje v organe, ki jih določa ta Statut. Z imenovanjem novih organov, preneha funkcija članom vseh obstoječih organov.

V roku enega leta od sprejema tega statuta, mora sprejeti Zbor vse potrebne pravilnike, v skladu z določbami tega Statuta. Z dnem sprejetja novih pravilnikov, preneha veljavnost vseh prejšnjih.

Maribor,___27.7.2017________________